This all natural sweet smelling scrub exfoliates, detoxes, smoothes and moisturizes skin.

Pomegranate Scrub

$12.22Price